Kalite Politikası
11 Nisan 2022

BİRİMİ:
Kalite Yönetim Birimi
GÖREV ADI:
Kalite Yönetim Direktörlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER:
Amiri: Başhekim
Üst Amir: Başhekim
GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görev yetkisini diğer Kalite birim çalışanlarına devreder.
GÖREV AMACI:
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulama çalışmalarının yürütülmesi.
TEMEL İŞ , YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

1- Hastanemiz tarafından yürütülen sağlıkta kalite sistemini kurma çalışmalarını yürütür ve koordine eder
,hasta memnuniyetini temel alan kaliteli hizmetin verilmesi için gerekli şartları sağlar.
2- Kalite Yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlar.
3- Hastanede hasta şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlar.
4- Hastanemizde kalite yönetim sistemi mantığını benimsemek, sağlamak, yürütmek ve devamlılığını sağlamak için gerekli prosedürleri hazırlar.
5- Sağlıkta kalite sistemi denetlemelerinde başkanlık eder, hastanemiz adına kalite faaliyetleri ile ilgili görevleri yürütür, proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını koordine eder.
6- Periyodik olarak  yapılan  toplantılarla, yönetimi çalışmalar hakkında  bilgilendirir.
7- Kalite yönetim sistemi ile  ilgili  doküman prosedür ve talimatların  sürekli kullanılır halde olmasını  temin eder.
8- Dokümanların güncelliğini ve kontrolünün devamlılığını sağlar.
9- Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde bulunur.
10- Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine eder.
11- Kalite yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla irtibatta bulunur.
12- Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için ve gözden geçirme toplantılarında esas alınması amacıyla üst yönetime Yönetim Temsilcisi Raporunu her 6 ay da bir sunar.
13- Kalite yönetim Sisteminin içerisinde bulunan yazışmaları sağlar. İstatistiksel analizler yaptırır ve konu ile ilgili raporlar hazırlatır ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
14- Kalite yönetim Sistemi kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve   kontrolünü yapmaya yetkilidir.
15- Hastane içerisinde kalibrasyona tabi tutulacak cihazların belirlenmesinde karar verici olmaya yetkilidir.
16- Kalitenin yaşam tarzı olduğunu çalışanlara benimsetilmesini sağlar.
17- Kendi işleri yanında, bu faaliyetleri de yapmaktan sorumludur.
18- Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına katılır.